Disclaimer

1. WIE ZIJN WIJ?
Onze website www.tkapellekefashion.be wordt uitgegeven door:
BVBA ’t Kapelleke Fashion (hierna: “’t Kapelleke Fashion”, “Wij” en “Ons”)
Kapel Ter Rustestraat 30
8540 Deerlijk
België
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0891.143.651
E-mail: info@tkapellekefashion.be
Telefoonnummer: +32 56 71 22 44


Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig antwoord!

Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, ’t Kapelleke Fashion, als voor jou, de gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze Website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door BVBA ’t Kapelleke Fashion kan geen uitzondering worden gemaakt op deze Algemene Voorwaarden.

2. ONZE WEBSITE

2.1. GOEDE WERKING, VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Je kan ervan op aan, wij bieden gebruiksvriendelijke Website aan die toegankelijk is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de Website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2. INHOUD OP ONZE WEBSITES
De inhoud van de Website wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze Website.

In het geval bepaalde inhoud op onze Website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze Website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

2.3. WAT WIJ VAN JOU ALS GEBRUIKER VERWACHTEN
Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze Website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij ’t Kapelleke Fashion vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM
Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

5. ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ’t Kapelleke Fashion, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Tot gauw!

MODESHOW